Konkurso ir projektų tikslas – padėti ugdyti sąmoningą asmenybę, gebančią atsakingai ir kūrybiškai spręsti savo problemas bei aktyviai dalyvauti visuomenes gyvenime, taip pat lavinti jaunimo socialines kompetencijas, kurios prisideda prie sėkmingos jų integracijos visuomenėje ir darbo rinkoje.

Pagal šią programą, projektai bus finansuojami įgyvendinant neformaliojo švietimo veiklos etapą, su aiškia pradžia ir pabaiga, kurį įgyvendina organizacija kaip nuoseklios neformaliojo švietimo programos dalį, įgyvendinamą dirbant su 5-25 žmonių grupėmis.

Konkursui pateikiamuose projektuose turi būti siekiama kokybiško rezultato (produkto), kuris atspindi dalyvių įgytas kompetencijas ir jų praktinį pritaikymą. Svarbu, kad tokie rezultatai būtų neatsiejama projekto dalis, kuriame dalyviai įneša žymų indėlį kuriant kūrybines iniciatyvas bei aktyviai jose dalyvauja.

Vertinant pateiktas paraiškas, pirmenybė bus teikiama tiems projektams, kurie atitinka šiuos kriterijus:

Projekto rėmuose veiklos plėtojimas regionuose, taip pat kitokios jaunimo veiklos, idėjų, žinių, informacijos ir patirties sklaida;

Veiklos vedėjai turi patirties taikant neformaliojo švietimo metodus;

Projektas turi papildomą finansavimą iš kitų šaltinių.

Konkurso nuostatai